protokoll extra 20210104

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll nr 7, fört vid extra möte pga avhopp av kassör, 2021-01-04 kl 18,00

Närvarande:
Cecilia von Braun

Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström

Fredrik Sundberg
Kim Klint

Anders Johnsson

§ 90. Mötets öppnande
Cecilia von Braun hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 91. Val av mötesordförande
Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

§ 92. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 93. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman

§ 94. Byte av kassör
Då vår adjungerande kassör Lotta Nilsson hastigt beslöt sig för att omedelbart avgå från sin post som kassör har styrelsen beslutat och godkänt att vår tidigare kassör, Hans Adolfsson, tar över som kassör fram till vårt årsmöte i april 2021.

Lotta Nilssons behörigheter till våra konton ska därför snarast tas bort.

§ 95. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, protokollförare

Lars Woxneryd, protokolljusterare