protokoll extra 220208

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll nr 7, fört vid extra teamsmöte pga avhopp av kassör, 2022-02-08 kl 19,30

Närvarande:
Hans Adolfsson

Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström

Fredrik Sundberg
Kim Klint

Anmäld frånvaro:
Anders Johnsson
Gillis Andersson

§ 90. Mötets öppnande
Hans Adolfsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 91. Val av mötesordförande
Hans Adolfsson valdes till mötesordförande

§ 92. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 93. Val av justeringsman
Fredrik Sundberg valdes till justeringsman

§ 94. Byte av kassör
Då vår adjungerande kassör Lotta Nilsson hastigt beslöt sig för att omedelbart avgå från sin post som kassör har styrelsen beslutat och godkänt att vår ordförande och tidigare kassör, Hans Adolfsson, tar över som kassör i en övergångsperiod till vi hittar ny lämplig kassör.

Lotta Nilssons behörigheter till våra konton ska därför snarast tas bort.

§ 95. Firmatecknare
Tillsvidare valdes Jenny Olofsson som firmatecknare jämte ordförande/kassör, tills ny kassör tillsätts.

§ 96. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:
Jenny Olofsson, protokollförare

Fredrik Sundberg, protokolljusterare