protokoll julsammankomst 201216

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll nr 6 fört vid jul sammankomst, 2020-12-16 kl 18,00

Närvarande:
Cecilia von Braun

Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström

Fredrik Sundberg
Kim Klint

Anders Johnsson

Anmäld frånvaro:
Lars Woxneryd
Lotta Nilsson, adjungerande kassör

 

§ 75. Mötets öppnande
Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 76. Val av mötesordförande
Cecilia valdes till mötesordförande

§ 77. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 78. Val av justeringsman
Sven-Göran Lindström valdes till justeringsman

§ 79. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 80. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes

§ 81. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna

§ 82. Inkomna och utgående skrivelser
* faktura frågor från kassören

* Info om att kassaskrin
* One.com: vi försöker ändra ägare på domänen men har svårt att få igenom de. Vår tidigare kassör Hans Adolfsson står just nu för det och han står även kvar på bolagsverket.
* Länskamper: Sydostkampen blev inställd.
* Basset Bladet: Nästa nummer i mars, fortsättning av presentation av styrelsen.
* Remissvar 2 på revidering av drevprovsregler: sista är inlämnat den 15/12.

§ 83. Ekonomi Fortfarande stadig.
95 000 kr i kassan.

§ 84. Utställningskommittén
Allt är OK inför utställningen 2021.

Senast 1 maj 2021 ska vi återkoppla till CS för hur de ligger till med Covid-19 restriktioner.
Tidiga anmälan är öppen till utställningen.

§ 85. Jaktkommittén
* Vår Länskamp vanns av Kim Klint och Åska. Sydostkampen blev inställd pga nya Covid-19 restriktioner och de fick veta hur vi genomförde vår men de valde att ställa in ändå.
* Kim Klint ansöker till drevprovsdomare. Styrelsen godkänner detta.

§ 86. Medlems och IT-kommittén
Inget för dagen

§ 87. Övriga frågor
Broschyrer till mässor och dylikt hjälps Anders och Jenny åt att göra.

§ 88. Nästa möte
Telefonmöte den 15/2 kl 19,30

§ 89. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:

Jenny Olofsson, protokollförare

Sven-Göran Lindström, protokolljusterare