Protokoll. 210329

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll nr 10 fört vid telefonsammanträde, 2021-03-29 kl 19,30 

Närvarande:

Cecilia von Braun
Lars Woxneryd
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson
Joakim Svensson
Anmäld frånvaro:                                                          Jenny Olofsson

 

 • 117. Mötets öppnande
  Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 • 118. Val av mötesordförande
  Cecilia valdes till mötesordförande
 • 119. Val av protokollförare
  Kim Klint valdes till protokollförare
 • 120. Val av justeringsman
  Lars Woxneryd valdes till justeringsman
 • 121. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes
 • 122. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes
 • 123. Godkännande av Au-beslut
  * Joakim Svensson valdes till adjungerande kassör.

Detta godkändes av styrelsen.

 • 124. Inkomna och utgående skrivelser
  *Årsmötet framflyttat till 15/8. Tid o plats densamma

*Swedish game fair – inställt i år

*Viltspårprotokoll digitalt. Finns tillgängligt på nätet. Länk ligger på hemsidan

 • 125. Ekonomi
  Fortfarande stadig. 113000 kr i kassan.
 • 126. Utställningskommittén
  *Beslutat att ställa in vår utställning 8-9 maj.

*Beslutat att hålla en exteriörbedömning den 9 maj, på samma plats som utställningen var bokad på. Bokad domare Lis-Beth Liljeqvist dömer.

Cecilia von Braun & Jenny Olofsson får i uppdrag av styrelsen att ta fram PM och bestämma upplägg för exteriörbedömningen. Sven-Göran och Kim anmäler sig som behjälpliga funktionärer under dagen.

 • 127. Jaktkommittén

*Cecilia får i uppdrag att med en medlem dra utlottningen av Ultracom till en drevprovsdomare. Dragningen filmas och läggs ut på fb-hemsidan.

*Beslutat att från den 15 april ska alla viltspårsprotokoll sändas digitalt för att minska orimliga portokostnader.

 • 128. Medlems och IT-kommittén
  Inget för dagen
 • 129. Övriga frågor

Inga övriga frågor

 • 130. Nästa möte

Telefonmöte den 19/4 kl 19,30

 • 131. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.