Protokoll210419

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.
Protokoll fört vid telefonsammanträde nr 11, 2021-04-19 kl 19,30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Fredrik Sundberg
Kim Klint
Anders Johnsson
Lars Woxneryd
Joakim Svensson, adjungerande kassör

§ 132. Mötets öppnande
Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 133. Val av mötesordförande
Cecilia valdes till mötesordförande

§ 134. Val av protokollförare
Jenny Olofsson valdes till protokollförare

§ 135. Val av justeringsman
Lars Woxneryd valdes till justeringsman

§ 136. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§ 137. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp och godkändes

§ 138. Godkännande av Au-beslut
Inga AU-beslut tagna.

§ 139. Inkomna och utgående skrivelser
* Digitalisering viltspårprotokoll. Då det blivit diskussioner om vårt beslut vi tog förra mötet så bestämdes det att vi håller upp på det till nästa möte då vi kommer att kalla viltspår kommissarierna för att vara med att diskutera hur vi ska göra med våra protokoll. Vi ska ändå tänka på portokostnaderna.

* Basset fullmäktige 29/5 Jönköping. 3 delegater ska vi försöka få med. Cecilia kontaktar CS för att se om datumet stämmer eller det blir flyttat.

*Utbetalning utställning. Har börjat betala tillbaka anmälningsavgifterna från vår utställning. Kommer löpande när vi får in uppgifter.

§ 140. Ekonomi
Fortfarande god. 109000 kr i kassan.
Vi är inte registrerade i bolagsverket utan våra uppgifter ska ändras på skatteverket. Cecilia och Joakim fixar detta så det blir gjort.

§ 141. Utställningskommittén
* Exteriörbedömning 9/5. Allt ordnat inför den och vi hoppas på fler anmälda.

§ 142. Jaktkommittén
Inget för dagen.

§ 143. Medlems och IT-kommittén
Inget för dagen.

§ 144. Övriga frågor
*Sommarträff bokas till Fredrik den 15/6 kl 17.

§ 145. Nästa möte
Telefonmöte den 19 maj kl 19,30 då vi kallar viltspårkommisarierna Laila Dahlman och Pauline Edenklint Dahlman för att närvara till mötet 19,45.

§ 131. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:
Jenny Olofsson, protokollförare

Lars Woxneryd, protokolljusterare