Protokoll 180311

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid styrelse sammanträde nr 9, I Nävragöl den 2018-03-11 kl 11,00

Närvarande:

Cecilia von Braun
Sven-Göran Lindström
Jenny Olofsson
Lars Woxneryd
Hans Adolfsson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Anne Ahlberg
Jan Tisell

Oanmäld frånvaro:
Thomas Danielsson

 • 121. Mötets öppnande

Mötet öppnades

 • 122. Val av mötesordförande

Cecilia von Braun valdes till mötesordförande

 • 123. Val av protokollförare

Jenny Olofsson valdes till protokollförare

 • 124. Val av justeringsman

Lars Woxneryd valdes till justeringsman

 • 125. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

 • 126. Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

  • 127. Godkännande av Au-beslut

Inga AU-beslut fattade

   • 128. Inkomna och utgående skrivelser

* kritiklappar sbak, har fått svar från två LA att de har redan och är inte beroende av fler i nuläget. Har fått kontakt från SKK där man kan få köpa kritiklappar utan logga.

* annons petitklubbens årsmöte. Nekat då vi ej annonserar för andras klubbar heller.

* årsmötedokument, Alla har fixat och vi har fått det färdigt i god tid

* SKK inbjudan livesändning, info om utbildning

* jakt, hund och fiske, info om sammanslagning av Swedish Game Fair, Jämtland Game Fair och Jaktkryssningen = Swedish Game Fair.

* nytt mötestele, info om vårt nya mötestele och om hur de funkar i korthet.

* JAP, en medlem har anmält en hund till JAP som denne inte själv äger och ville vi skulle sända speciell inbjudan till ägaren, vilket vi inte gör.

* inkomna motioner, har vi inte fått några.

* div mailkonversation

– ang drevprov där 2 priser ej vart sammanslagna och därefter skulle ett D-cert tillkomma.
-Har mailat samtliga LA och rasklubbar om att de ska skynda på med ansökningarna till utställningarna 2020 så de kan bokas. Ej fått svar från någon!

-Diplom mallen är godkänd

-Statuerna till Länskampen, se under jakt.

-Beställning av tennbägare till årets hund

-Återrapportering till SKK ang drevprovskonferensen  i September som vi hade dispens för.

-Årets hundar, koll med CS årets hund Sverige.

-Revision, har fått påpekande gällande arvoden. Cecilia har kontrollerat med CS och de gör som vi. Hans kommer att ta kontakt med SKK om hur de rekommenderar att man gör i detta fall. Skall rättas till och ändras till kommande år.

   • 129. Ekonomi
    Bank: 51000 kr. Minskning pga inköpta priser till årsmöte, samt flygbiljett utst.domare – 2018.

 

   • 130. Utställningskommittén

Kritiklappar och ansökan om utställningstid, se inkomna skrivelser.

   • 131. Jaktkommittén

Statuterna för Länskampen är upplästa och godkända och kommer att läggas ut på hemsidan.
Sven-Göran jobbar vidare med deltagare till Åkulla 22/4.  BH, BAN, PBGV samt BFDB är nu representerade.

   • 132. Medlems och IT-kommittén

Inget nytt

   • 133. Övriga frågor

Statuter för drev, utställning och viltspår för Årets hund Syd ska gås igenom och läggas ut på hemsidan.

   • 134. Nästa möte

Telefonmöte den 27/3 kl 19.30

   • 135. Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.