Telefonmöte 21-05-19

SvenskaBassetklubben, avd 4 Syd.

Protokoll fört vid telefonsammanträde nr 12, 2021-05-19 kl 19,30

Närvarande:
Cecilia von Braun
Jenny Olofsson
Sven-Göran Lindström
Kim Klint
Anders Johnsson
Joakim Svensson, adjungerande kassör

Anmäld frånvaro:
Lars Woxneryd
Fredrik Sundberg

Inbjudna till § 157
Viltspårkommissarier: Laila Dahlman och Pauline Edenklint Dahlman

 • 147. Mötets öppnande
  Cecilia hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
 • 148. Val av mötesordförande
  Cecilia valdes till mötesordförande
 • 149. Val av protokollförare
  Jenny Olofsson valdes till protokollförare
 • 150. Val av justeringsman
  Anders Johnsson valdes till justeringsman
 • 151. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes
 • 152. Godkännande av föregående protokoll
  Föregående protokoll lästes upp och godkändes
 • 153. Godkännande av Au-beslut
  Inga AU-beslut tagna.
 • 154. Inkomna och utgående skrivelser
  *Bokföringsprogram. Det ska köpas in ett bokföringsprogram som kan följa kassören och diskussioner om olika program och vilket vi ska använda oss av. Det bestäms att vi kommer att använda oss av Fortnox bokföringsprogram.

*One.com. Vi har ändrat ägaruppgifter till domänen.

 • 155. Ekonomi
  Fortfarande god. 112000 kr i kassan.
  Skatteverket anmälan skall sändas in om vem som är firmatecknare i klubben.
  Vi ska ha en mall för faktura underlag när vi skickar in kvitto till kassören.
 • 156. Utställningskommittén
  * Exteriörbedömning 9/5. Har genomförts och 18 st var anmälda.

* Utställning 2023. Ansökt plats till Ullared hos CS.

* Frågan dök upp om det tält vi skulle beställt med SBaK Syds logga men vi fick avvakta beställning med tanke på Covid-19.

Laila Dahlman och Pauline Edenklint Dahlman ansluter till mötet.

 • 157. Jaktkommittén
  * digitalisering viltspårprotokoll. Det tidigare beslutet rivs upp och vi går vidare som vanligt tillsvidare men tänker ändå på portokostnader. Samtliga viltspårsdomare skall informeras om att protokoll finns att hämta digitalt via vår hemsida.

Laila Dahlman och Pauline Edenklint Dahlman lämnar mötet.

* Bassetfullmäktige 23 augusti. Cecilia, Sven-Göran och Kim åker.

 • 158. Medlems och IT-kommittén
  Basset Bladet: material är inskickat.
 • 159. Övriga frågor

Inga för dagen

 • 160. Nästa möte
  Sommarträff med fysiskt möte hos Fredrik den 15 juni kl 17.
 • 161. Mötets avslutande
  Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.